Żołynia Podkarpackie

185,000 PLN
Szczegóły nieruchomości

Żołynia Podkarpackie

185,000 PLN
Opis

Oferta 17, Żołynia

Działki - sprzedam - Żołynia Podkarpackie

Działka usytuowana jest obok zabudowy domów jednorodzinnych.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ( załączony rzut mapy) część działki oznaczona jest jako teren MU – tereny zainwestowane i przeznaczone pod zainwestowanie mieszkaniowe, usługowe, nieuciążliwej działalności gospodarczej, komunikacji, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy zachowaniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i przepisów szczególnych. Obszary te mogą być przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i zagrodową. Na obszarach tych nie powinny być lokalizowane obiekty produkcyjne o charakterze przemysłowym, magazyny i składy powyżej 50 m2 powierzchni użytkowej oraz fermy hodowlane, pozostała część działki oznaczana jako teren R- wyłączone z zabudowy ze względu na występowanie gleb organicznych i mineralnych o wysokich klasach bonitacyjnych oraz zmeliorowane, na których nie należy lokalizować nowej
zabudowy z wyjątkiem obiektów związanych z infrastrukturą techniczną.
Media: woda na działce, kanalizacja, prąd i gaz na działkach sąsiednich zabudowanych.
Dojazd do działki drogą gminną asfaltową.

Cena : 185 000 zł

Charakterystyka nieruchomości
  • Działki - sprzedam
  • Teren jest 54 acres